“แบบประเมินผลผู้ประกอบการออนไลน์” มาประเมินผู้ประกอบการโรงอาหารกันเถอะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมทำแบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์ ที่ท่านใช้บริการ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของอาหาร ความสะอาด และการบริการของผู้ประกอบการโรงอาหาร  ให้มีคุณภาพปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยมีโรงอาหารทั้งสิ้น 7 แห่งดังนี้

 1. โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย
 2. โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร
 3. โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3
 4. โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์
 5. โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์ 14
 6. โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ
 7. โรงอาหารรวมอาคารที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร

 1. โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/5

 1. โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/6

 1. โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/7

 1. โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/8

 1. โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์ 14
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/9

 1. โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/10

 1. โรงอาหารรวมอาคารที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร
  https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/11

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X