ข่าว

สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและเอก  ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

  • ภาคการศึกษาต้น (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562
  • ภาคการศึกษาต้น (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562
  • ภาคการศึกษาต้น (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562
  • ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.medmicro.grad.chula.ac.th/index.html (Website นี้ใช้ได้ดีใน Browser IE และ Firefox)

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 3669, 0 2256 4132 และ 0 2256 4474 ต่อ 114

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X