ข่าว

เสวนา “อินเดียโพ้นทะเล : ตัวตน ความหมาย และบ้านเกิด”

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “อินเดียโพ้นทะเล : ตัวตน ความหมาย และบ้านเกิด” ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาวอินเดียโพ้นทะเลที่มีจำนวนกว่า 25 ล้านคน และถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างตามวิถีชาวอาเซียน

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ซิมมี่ อุปรา ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมอินเดียโพ้นทะเล คุณนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

ในงานมีการแนะนำหนังสือบันทึกชีวิตชาวอินเดียโพ้นทะเล สมัย พ.ศ. 2472 “Our Parsi friends by C.A. Kincaid” ซึ่งในประเทศไทยยังคงเก็บรักษาไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/forms/TaMSmMIbQNd8Uoqj1 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร.0-2218-2958

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X