ข่าวสารจุฬาฯ

งาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 การแสดงเริ่มเวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/tL9BVQ9rMge9J1oe2 หรือโทร. 0-2218-3634 ในวันเวลาราชการ

ระเบียบการเข้าชม
• หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว โปรดติดต่อรับบัตรเข้าชมที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 – 16.30 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.00 – 15.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม)

• ขอสงวนสิทธิการเข้าชมเฉพาะผู้สำรองที่นั่งเท่านั้น
• บัตรเข้าชม 1 ใบ สำหรับผู้ชม 1 ท่าน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย