ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีจุฬาฯ เสวนา “เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคง ไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ และกำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในแง่มุมต่างๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์หรือไม่ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่การรับมือภัยความมั่นคงไซเบอร์ในระดับต่างๆ อย่างไร ความแตกต่างของร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

พบคำตอบได้ในเวทีจุฬาฯ เสวนาครั้งนี้ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
  • ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและผลกระทบ คณะกรรมการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.0-2218-3364-5

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย