ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019

ประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning  ระหว่างวันที่ 29 –  31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้  รวมทั้งแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ของสังคมไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์

ขอเชิญผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา  นิสิตและนักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และส่งผลงานในรูปแบบ Abstract ได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=elfa2019  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://elfasia.org/2019/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X