ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุด        ธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปยังโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ         พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน

ต่อมา  เสด็จฯ ไปยังห้อง 114 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” โดยมี .นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี  กราบบังคมทูลรายงาน

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนกลุ่มประชาคมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ นายกสโมสรอาจารย์ รองประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ รศ.มานิดา หโยดม และผู้จัดการทั่วไป บริษัทจำลองจุฬาฯ 2561 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึก

ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่  2 เมษายนที่จะถึงนี้  โดย .กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเรื่อง “ปฐมศตวรรษจุฬาฯ สถาปัตยกรรม” เล่ม 3   และ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา  รองอธิการบดีทูลเกล้าฯถวายวีดิทัศน์ Chula – Mooc  เรื่อง “เทศน์มหาชาติ”

เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปยังหอประชุมจุฬาฯ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ โดยมี . ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงาน

การแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ในปีนี้เริ่มด้วยการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในเพลงกราวนอก  ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงสายใยจามจุรี เพลงในบทพระราชนิพนธ์ เรื่องรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ร่วมกับการจับระบำถวายพระพร

 

 

 

 

 

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย