ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X