ข่าว

เพิ่มความมั่นใจมาตรฐานครัวไทย เป็นครัวของโลก ปลอดโรค ปลอดภัย

เพิ่มความมั่นใจมาตรฐานครัวไทย เป็นครัวของโลก ปลอดโรค ปลอดภัย

กรุงเทพมหานคร จับมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในพื้นที่สยามสแควร์ ภายใต้โครงการ USAFE  Food safety-food for all @ สยามสแควร์ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารทั้งทางด้านจุลินทรีย์และทางด้านเคมี  และจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารให้ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่สยามสแควร์ เพื่อยกระดับการจำหน่ายอาหารในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศทั้งผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในและโดยรอบ พื้นที่สยามสแควร์ นอกเหนือจากมีรสชาติถูกปาก  จนได้รับการยกย่องเป็นครัวของโลก (kitchen for the world) แล้วยังมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ สุดท้ายนำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และทางกองสุขภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน รวมทั้งสำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ได้เดินทางไปแจกประกาศนียบัตรแก่ร้านค้าจำหน่ายอาหารในสยามสแควร์ที่เข้าร่วมและผ่านการตรวจวิเคราะห์ในโครงการนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X