ข่าวสารจุฬาฯ

งาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร

สำนักบริหารศิลปวัฒธรรม จัดงาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ โดยวิทยากร ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูวัฒนา โกศินานนท์ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย