ข่าว

ประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้”

ประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้”

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้:ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต   ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีการบรรยายและการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อเรื่อง “ทำไมต้องสร้างความฉลาดรู้: ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต”  “สมรรถนะ : หัวใจของความฉลาดรู้”  “การสร้างเสริมความฉลาดรู้แก่เยาวชนและพลเมือง : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสังคมดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพและขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”  “การสร้างเสริมความฉลาดรู้แก่เยาวชนและพลเมืองไทย : คุณภาพพลเมืองไทยและพลโลก” “บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาความฉลาดรู้”  “อนาคตครุศึกษาไทยกับการสร้างความฉลาดรู้”

ผู้สนใจสอบถามได้ที่กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6721

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X