โครงการ “พัฒนวิพากษ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก…โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย

สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ พัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก…โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อ.นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จังหวัดนครนายก เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนาโดยนายจีรายุ ขอเชิญกลาง และดำเนินรายการโดย นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางสแกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 7060-2

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X