ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่นับเป็นวันลา ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร จึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑. ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ประเทศดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

(๑)  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

(๒)  ไต้หวัน

(๓)  สาธารณรัฐประชาชนจีน

(๔)  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๕)  เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๖)  ญี่ปุ่น

(๗)  มาเลเซีย

(๘)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(๙)  สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X