ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมและชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19  โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกายภาพและการพัสดุงานกายภาพ ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากร โดยอาสาสมัครเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 25 มีนาคม 2563 บริเวณอาคารจุฬานิเวศน์  และหอพักจำปา

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย