ข่าวสารจุฬาฯ

4 บทบาทของการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ และเป็นโอกาสให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน มาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิม

ศูนย์บริหารความเสี่ยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบในต่างประเทศมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับแนวทางการทำงานของนักบริหารความเสี่ยงและผู้ตรวจสอบในมหาวิทยาลัย โดยการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งออกเป็น 4 บทบาทที่สำคัญ ได้แก่

บทบาทที่ 1 สนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องขององค์กร

บทบาทที่ 2 สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไป

บทบาทที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเชิงรุก

บทบาทที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สนใจ สามารถอ่านบทความฉบับเต็ม ได้ที่ http://www.urm.chula.ac.th/4rolesrmia/

credit: ข้อมูลจาก KPMG Central Services

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย