ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการจัดเก็บขวดพลาสติกใช้แล้ว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ร่วมมือกับบริษัท TARF จำกัด วางแผนจัดการขยะขวดพลาสติกด้วยวิธีใหม่ ในโครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs
โดย รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ PETROMAT และหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการจัดเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจัดการขยะแบบครบวงจร ต้อนรับผู้บริหารบริษัท TARF นำโดยคุณพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล เพื่อร่วมประชุมความคืบหน้าโครงการฯ ร่วมกับ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ และคุณสุวิตรา เจริญสุข ผู้ช่วยวิจัย โดยมีคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ให้ความเห็นในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาฯ

โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยจับคู่ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและธุรกิจระดับเอสเอ็มอี ที่ต้องการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมพลาสติกตามวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน

(ขอบคุณภาพจาก PETROMAT)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย