ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิต

ตามที่ปรากฏว่ามีการกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ในวงกว้างนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารกิจการนิสิตขอแจ้งเรื่องนิสิตและผู้ปกครองให้ทราบถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้

ข้อ 1 ด้านการป้องกัน

1.1 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่าง ๆ และจัดเตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนไว้อย่างเพียงพอทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

1.2 รณรงค์และสนับสนุนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การใช้ cashless payment ในบริเวณโรงอาหาร และการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ เพิ่มเติม

1.3 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือคณะและส่วนงานหลีกเลี่ยงอนุมัติการจัดกิจกรรมของนิสิต ยกเว้นการจัดในรูปแบบออนไลน์สามารถทำได้ และขอให้นิสิตหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ข้อ 2 ด้านการตรวจคัดกรอง

2.1 ขอให้นิสิตประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยการทำแบบคัดกรองออนไลน์ได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หากผลออกมาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง นิสิตสามารถติดต่อเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ที่โทร. 0-2218-0568  หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988 ทั้งนี้ “หากไม่เข้าเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องตรวจ” เพื่อจะได้ไม่ไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อในสถานพยาบาล และช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ลง

2.2 มหาวิทยาลัยได้นำนวัตกรรมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย Chula Baiya Rapid COVID-19 Strip Test ซึ่งเป็นการหาภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างเลือด ที่เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับการตรวจด้วยเทคนิคอื่นๆ ทำให้สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ข้อ 3 ด้านการรักษาพยาบาล

3.1 มหาวิทยาลัยได้ทำประกัน COVID-19 เพิ่มเติมให้กับนิสิตทุกคนทุกระดับชั้น

3.2 จัดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนิสิตสามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-218-0540 หรือ 08-5042-2626

3.3 จัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราว (CU V Care) สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตามความเห็นของแพทย์ หากนิสิตไม่สะดวกกักตัวที่ที่พักของตนเอง

สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาฯ ขอชื่นชมและให้กำลังใจนิสิตจุฬาฯ จำนวนมากที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและขอเน้นย้ำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง สอบวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอชนะ และล้างมือบ่อยๆ และขอยืนยันแก่ผู้ปกครองว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมั่นใจว่าจะสามารถดูแลนิสิตในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COVID-19 จุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)

รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย