ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยาย Logistics Special Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง “Ever Given Aftermath: Back to the normal or new normal?”

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัด Logistics Special Talk #2 หัวข้อ “Ever Given Aftermath: Back to the normal or new normal?” ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 18.30-19.30 น. ผ่านทาง Facebook Live: Chula Logistics and Supply Chain Management Programs

วิทยากร:

 • ผศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
  ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และรองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด
  กรรมการร่าง พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 และ พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
  อาจารย์พิเศษในหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์
  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท โงวฮก จำกัด
  คณะกรรมการบริหาร สถาบันขนส่ง จุฬาฯ
  วิทยากรในหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 087-7177702

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย