ข่าวสารจุฬาฯ

“ทีมจุฬาฯ สู่ผาสิงห์” จัดกิจกรรมป้องกันการระบาดของโควิด-19

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 (U2T COVID Week) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน “ทีมจุฬาฯ สู่ผาสิงห์” ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อใช้รักษาอนามัยส่วนบุคคล และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 25 คน และเจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ จำนวน 20 คน ณ วิชชาลัยนวัตกรรมสุขภาพผาสิงห์ ผลการปฏิบัติงานในช่วง 2 วัน “ทีมจุฬาฯ สู่ผาสิงห์” ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ 1,000 ชิ้น ซึ่งนอกจากจะมอบให้ อสม. แล้ว ยังได้นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ศาสนสถาน ครัวเรือน และองค์กรการกุศลในพื้นที่ตำบลผาสิงห์ด้วย
“ทีมจุฬาฯ สู่ผาสิงห์” ยังได้ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ตำบลผาสิงห์ ตลอดจน VDO สอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เผยแพร่สู่สาธารณะติดตามรับชมได้ทาง YouTube https://youtu.be/PM3K2T_ZV7s

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย