ข่าวสารจุฬาฯ

ไบโอ อิงค์ Start up คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สร้างองค์ความรู้ด้านสเต็มเซลล์และวิศวกรรมชีวภาพ

รู้หรือไม่ว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก็มี Start up

ไบโอ อิงค์ บริษัท Start up คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผันความรู้สเต็มเซลล์และวิศวกรรมชีวภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาของตลาดนวัตกรรมเอกชน

ผศ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center (VSCBIC) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเผยว่า บริษัท ไบโอ อิงค์ จำกัด เปิดรับงานที่ใช้เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ วิศวกรรมชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ในการพัฒนาสินค้า บริการ และรับงานด้านทดสอบจากภาคเอกชน ครอบคลุมการใช้งานใน 4 ขอบข่าย ได้แก่

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเซลล์บำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด

2. การพัฒนาโมเลกุลยา สารออกฤทธิ์ และสารพฤกษเคมี แบบสั่งผลิตพิเศษ (custom-made) ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา เครื่องสำอาง อาหารและอาหารเสริม

3. การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และวัสดุทดแทน

4. การทดสอบผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ 

ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัท ไบโอ อิงค์ ได้ทางอีเมล์ bioink.cu@gmail.com หรือโทร. 08-0006-6298
https://www.cuvscbic.com/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย