ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมอบรม “Speech and Language Technologies”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาฯ จัดการอบรม Webinar ในหัวข้อ “Speech and Language  Technologies” ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2664 เวลา 18.00 – 19.30 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักพัฒนาด้าน AI และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี Speech and 0 Language ที่ใช้ใน Industrial application โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูป ของ NVIDIA อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี อ.ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล และ อ.ดร. เอกพล ช่วงสุวนิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/Y3s43KdJds9i6qKJ6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-9940-3241 www.cutechcenter.com E-mail : utc@chula.ac.th Facebook @chulautc

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย