ข่าวสารจุฬาฯ

รมว.อุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ณ เรือนไม้ริมทะเล และชมพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ โดยมีคุณกรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และคุณวันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ องค์กรเอกชนและชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย