ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ หารือกรอบความร่วมมือกับคุณบัณฑูร ล่ำซำ และสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมหารือกรอบความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคุณบัณฑูร ล่ำซำ และสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท  ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลิตวัตถุดิบทางยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง เกษตรกรท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความจำเป็นด้านสาธารณสุขและความต้องการของสังคม โดยมี ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนำศูนย์พัฒนากระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี       

            ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและบรรยายพิเศษ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล  นำเสนอความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของจุฬาฯ และโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งแก่งคอย จากนั้น คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “น่านแซนด์บอกซ์”  หลังจากจบการบรรยาย เป็นพิธีมอบของ    ที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

            ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มุ่งเน้นการเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม และเป็นแหล่งอ้างอิงทางยา ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสมุนไพรให้แก่นิสิต ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จุฬาฯ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 มอบหมายให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนากระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายแห่งชาติด้านยาที่มุ่งเน้นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีความต้องการสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงและมีคุณภาพคงที่ในปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตยาในหมวดยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสมุนไพร ศูนย์พัฒนากระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพรมุ่งเน้นการต่อยอดและบูรณาการผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ เชื่อมโยงกับศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาฯ พัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านวัตถุดิบทางยาของประเทศ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่นในการคัดเลือกพืชและการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบต้นน้ำทางยา ลดการนำเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ รองรับโอกาสการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรของประเทศในระยะยาว        

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย