ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ 2) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ ๒)

——————————————

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น  เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรผ่อนคลายหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑.  ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรและนิสิตเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าพื้นที่ให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรหรือนิสิตที่สังกัดส่วนงานหรือหน่วยงานนั้น สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ขอให้ประสานกับส่วนงานหรือหน่วยงานล่วงหน้าก่อน

๒.  ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ เว้นแต่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวกับวิชาการหรือการพัฒนานิสิต ให้ดำเนินการตามที่สำนักบริหารกิจการนิสิตประกาศกำหนด

๓.  กรณีอื่นนอกเหนือจากความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย