ข่าวสารจุฬาฯ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตทางออนไลน์

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ที่ทำการชั่วคราว จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ (Chula Student Wellness) จะให้บริการด้านคำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตทางออนไลน์

            – นิสิตที่มีนัดหมายอยู่เดิม สามารถรับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมายที่มีอยู่เดิมในระบบ โดยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะใช้ Google hangouts ในการติดต่อและให้บริการตามอีเมลที่นิสิตได้ให้ข้อมูลไว้

            – นิสิตใหม่ที่ต้องการรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สามารถนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ https://wellness.chula.ac.th โดยล็อกอินเข้าระบบด้วยไอดีและรหัสผ่านของ CU-Net

            – นิสิตที่ต้องการการดูแลจิตใจตนเองเบื้องต้น สามารถใช้งานผ่าน Web Application ชื่อว่า “Mind Space” ที่หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตมีแหล่งข้อมูลการดูแลตนเองด้านจิตใจที่สอดคล้องกับตนเองและบริบทของนิสิตจุฬาฯ ได้ นิสิตสามารถทำแบบวัดทางจิตวิทยาได้ที่ https://chula.wellness.in.th

            อ่านรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดได้ที่  https://www.chula.ac.th/news/37330/

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย