Event List

Tuesday, July 25, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

336274

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
  • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: chula startup league

49592

9:00 - 16:00

ประชุมวิชาการนานาชาติ Population and Public Health Sciences ครั้งที่ 8

2105

13:00 - 16:00

ปาฐกถาเรื่อง “ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี”
  • Location: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • Tags: chula

1460