หลักสูตรนานาชาติ

Master

Master of Business Administration (MBA)

Chulalongkorn Business School

Master of Arts in Curatorial Practice (CPCU)

Faculty of Fine and Applied Arts

Dual Master’s Degree in Engineering Management

Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering

Master of Science (MSF) in Finance

Chulalongkorn Business School

Financial Engineering (MFE) – Interdisciplinary

Faculty of Commerce and Accountancy

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย