งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

ร่วมมือกับ: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เกี่ยวกับโครงการ: โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1) เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนทั้งในบริบทบุคคล สภาพแวดล้อม  เหตุการณ์สถานศึกษา  กิจกรรม หรือปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมต่าง ๆ  ที่มีความสมดุลและสร้างสรรค์อันสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ  โดยมุ่งถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้บทสรุปหรือข้อค้นพบใหม่ที่เป็นพลังในการร้อยรัดให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม   และขณะเดียวกันก็จะต้องขยายการเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อค้นพบใหม่ที่ได้ไปยังชุมชนอื่นๆ อย่างเป็นระบบ   พร้อมไปกับการถอดบทเรียนชุมชนแบบอย่างใหม่ขึ้นมาอีก   ทั้งนี้การวิจัยจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ   โดยชุมชนแบบอย่างที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษา ใช้ทดลองนำร่อง และเผยแพร่นั้นจะเป็นชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และในพื้นที่อื่นๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

การขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าโดยสเปรย์ไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง

การขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าโดยสเปรย์ไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ  การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X