งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำมวกเหล็กแบบบูรณาการ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำมวกเหล็กแบบบูรณาการ

ร่วมมือกับ: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำเป็นงานเชิงบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่ต้องเข้ามาดำเนินการร่วมกัน ลุ่มน้ำมวกเหล็กมีความคาบเกี่ยวในพื้นที่ของ 2 จังหวัดคือ สระบุรีและนครราชสีมา มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมหลายฝ่าย ได้แก่

  1. หน่วยงานราชการ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี อำเภอมวกเหล็
    ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โยธาธิการและผังเมือง สำนักงานงานเกษตร สำนักงานสาธารณสุข การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  และหอการค้าจังหวัดสระบุรี
  2. หน่วยงานระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
  3. หน่วยงานเอกชน ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน รีสอร์ท และการท่องเที่ยว
  4. ผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ที่อยู่และอาศัยภายในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมวกเหล็ก

เกี่ยวกับโครงการ: การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็ก โดยอาศัยกระบวนการระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้กรอบของการพัฒนาพื้นที่ และการดำเนินการเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของลุ่มน้ำมวกเหล็ก ซึ่ง ประกอบด้วยการใช้กระบวนการดังนี้

(1) กระบวนการให้ความรู้ (Input-based knowledge)

(2) กระบวนการในการฉายภาพอนาคตร่วมกัน (Future search)

(3) การใช้เวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น (Panel discussion)

(4) กระบวนการสานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Deep listening dialogue)

(5) กระบวนการนำเสนอประเด็นด้วยบัตรความคิด (Card Sorting)

(6) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

(7) การจัดทำแผนภูมิต้นไม้ (Problem tree)

(8) เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (Reflection)

(9) การสร้างพันธะสัญญาของการพัฒนาลุ่มน้ำ (Network agreement)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X