งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

อิทธิพลจีนในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อิทธิพลจีนในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ดำเนินโครงการ: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

เกี่ยวกับโครงการ:  บทบาทของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีมากไปกว่านั้น จีนเป็นประเทศให้ความช่วยเหลือและการขายอาวุธให้กับพม่าและกัมพูชา จีนเป็นประเทศให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค อาทิ ถนน แก่ทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา จีนเป็นประเทศลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

ในเวลาเดียวกัน อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ก็มีความสำคัญต่อจีนใน 2 ด้าน ด้านแรกเป็นมิติทางเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพึ่งพาการค้าและการลงทุนของจีนมากกว่าจีนมีความสำคัญต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทางเศรษฐกิจมากกว่า แต่ในด้านความมั่นคงใหม่ (Non – Traditional Security) หรือมิติที่ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโยงจีนสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานให้แก่ภูมิภาคทางตะวันตกของจีน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ทองแดง แร่เหล็ก ดีบุกและอาหารของจีน ในเวลาเดียวกันนโยบายและความสนับสนุนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยังเป็นส่วนสำคัญต่อบทบาทของจีนในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ อีกทั้งยังเป็นฐานทางนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทด้านระหว่างประเทศในอาเซียนอีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X