การจัดการเหมืองสีเขียว

ร่วมมือกับ: ประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีการประกอบการทำเหมืองแร่ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก เลย สระบุรี นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ที่มีการทำเหมือง

เกี่ยวกับโครงการ:

  • การจัดการเหมืองสีเขียว เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก และบูรณาการด้านการป้องกันและลดมลพิษ การบำบัดและกำจัด การประเมินความเสี่ยง การตรวจติดตาม การประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ อันเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่สู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • ผลงานวิจัยด้านการจัดการเหมืองแร่ มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาการทำเหมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่ของการทำเหมือง
  • ผลงานวิจัยนำสู่การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการในวารสารทั้งในและต่างประเทศ การประชุม การเสวนา การฝึกอบรม และการสัมมนา
SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X