การจัดการเหมืองสีเขียว

ร่วมมือกับ: ประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีการประกอบการทำเหมืองแร่ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก เลย สระบุรี นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ที่มีการทำเหมือง

เกี่ยวกับโครงการ:

  • การจัดการเหมืองสีเขียว เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก และบูรณาการด้านการป้องกันและลดมลพิษ การบำบัดและกำจัด การประเมินความเสี่ยง การตรวจติดตาม การประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ อันเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่สู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • ผลงานวิจัยด้านการจัดการเหมืองแร่ มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาการทำเหมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่ของการทำเหมือง
  • ผลงานวิจัยนำสู่การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการในวารสารทั้งในและต่างประเทศ การประชุม การเสวนา การฝึกอบรม และการสัมมนา

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X