Event List

Sunday, June 04, 2017

3/14 - 6/16

นิทรรศการ " ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ" ฉลอง 100 ปีจุฬาฯ
  • Location: ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: art exhibition chula

138062

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

335701

5/16 - 6/5

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง”
  • Location: ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 อาคารจามจุรี 8
  • Tags: art

28780