Event List

Friday, July 21, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

319502

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
  • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: chula startup league

47200

7/19 - 7/21

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม”
  • Location: โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • Tags: chulapress

4053