Event List

Wednesday, November 08, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

398654

9/26 - 11/30

นิทรรศการ “พระบรมราชูปถัมภก .. แผ่ปกพสกจุฬาฯ”
  • Location: ณ หอประวัติจุฬาฯ อาคารจักรพงษ์
  • Tags: chula

76365

11/1 - 11/30

นิทรรศการ [ผู้หญิง]: ภาพสะท้อนผ่านตุ๊กตาจีน
  • Location: ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Tags: reflections in chinese dolls

36485

17:30 - 20:30

การบรรยายเรื่อง Marketing and Communication in Museum case in Versailles

1804

11/9 - 11/10

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 “Learning and Assessment in ELT”

3447