Event Information

“นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”

16720


นิทรรศการ  “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6” (The 6th Individualists Group Art Exhibition)

ศิลปิน   ศาสตราภิชานสัญญา  วงศ์อร่าม
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปรียวนิตย์
รองศาสตราจารย์สุกรี  วัชรพรรณ

ลักษณะงาน                                ภาพพิมพ์ ประติมากรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา18.00น.
ห้องนิทรรศการ                            ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          085 9534445 (สัญญา)
 
แนวความคิด
กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้ ฉะนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน
  • Contact Information:
  • หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • โทร. 085 9534445