Event Information

บรรยาย เรื่อง "การแปรงฟัน ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม"

3115

  • Time: Thu, April 26, 10:00am - Thu, April 26, 12:00pm
  • Venue: ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9
  • Organizer: ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง "การแปรงฟัน ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์ จุฬาฯ ได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เน้นการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันได้อย่างถูกวิธี ลดอัตราการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ซึ่งเป็นอาจสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0590 
  • Contact Information:
  • ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • โทร. 02-218-0590