Event Information

เสวนา "How to get NIH grant funded?"

1169

  • Time: Fri, May 11, 9:00am - Fri, May 11, 12:30pm
  • Venue: ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • Organizer: สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: อังกฤษ
  • Tags: how to get nih grant funded
  • Poster:

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ จัดเสวนา เรื่อง "How to get NIH grant funded?" ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิจัย โทร. 02-218-0238
  • Contact Information:
  • สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-0238