Event Information

แถลงข่าว "การรักษาและอาการล่าสุดของ...เต่าออมสิน"

1313

  • Time: Tue, March 21, 1:00pm - Tue, March 21, 2:00pm
  • Venue: ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักคณบดี อาคาร 50 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าว "การรักษาและอาการล่าสุดของ...เต่าออมสิน" ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักคณบดี อาคาร 50 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-9719

  • Contact Information:
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-9719