สนทนา เรื่อง "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9"

Event Information

สนทนา เรื่อง "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9"

2158

  • Time: Thu, October 19, 1:00pm - Thu, October 19, 1:00pm
  • Venue: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ
  • Organizer: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ
  • Event Type: งานแสดงศิลปะ/ดนตรี/วัฒนธรรม
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 22 เรื่อง " พัฒนาคน   พัฒนาการศึกษา 
พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 " โดย ศ. ดร.สุภางค์ จันทวานิช  และ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. (ลงทะเบียน 11.30 น.) ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ "สมเด็จบรมบพิตร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก"โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานแจ้งชื่อได้ทหอพระไตรปิฎกนานาชาตี่ โทร. 02-218-4916 หรือ e-mail: tipitaka.chula@gmail.com
  • Contact Information:
  • หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-4916