Event Information

นิทรรศการ "Fashion Color in My Mind"

6401

  • Time: Thu, December 14, 9:00am - Wed, December 20, 4:30pm
  • Venue: ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Organizer: นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา
  • Event Type: งานแสดงศิลปะ/ดนตรี/วัฒนธรรม
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: fashion color in my mind

นิทรรศการ          Fashion Color in My Mind
ศิลปิน นิสิตสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน    สมุดบันทึกทางแฟชั่น (Scrapbook)
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 16.00 น.             
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ภายใต้หน่วยวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ (FAC-RU) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของนิสิตสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานจากการทดลองสร้างสรรค์จากรายวิชา Color & Design เพื่อนำนวัตกรรมสีและการออกแบบ ทั้งสีจากธรรมชาติ และสีจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานการออกแบบแฟชั่นทั้งในด้าน ลวดลายสำหรับการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม การย้อมสีธรรมชาติเชิงการทดลอง และการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยแรงบันดาลใจของสีทางแฟชั่นซึ่งการค้นหาสีที่ใช้นวัตกรรม มีประโยชน์ทั้งต่อการออกแบบลวดลาย และการสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยนำเสนอในรูปแบบของการนำเสนอเชิงสมุดบันทึกทางแฟชั่น (Scrapbook)เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 16.30น.  
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • Contact Information:
  • นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา
  • โทร. 02-218-3645-6