Event Information

"ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" สายธารแห่งปัญญาจากจุฬาฯ สู่มหาจุฬาฯ"

25007

  • Time: Mon, April 23, 12:00am - Wed, May 23, 12:00am
  • Venue: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ
  • Organizer: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chulapress chulapress

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีิจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  ให้มีหนังสือใช้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) ที่ยังขาดแคลนหนังสือและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและบุคคลทั่วไป
       เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และร่วมสร้างปัญญาบารมีแก่เจ้าภาพ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

       ชื่อบัญชี "โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 

      1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี  174-2-25543-1 

      2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี  038-465460-2

  สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3269 www.ChulaPress.com
  • Contact Information:
  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
  • โทร.0-2218-3269