งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ

เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ

ดำเนินการโดย:

  • ผศ.ดร. ไทยศิริ  เวทไว
  • รศ.ดร. มงคล  เอกปัญญาพงศ์
  • นายสมศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ

ร่วมมือกับ:

  1. กลุ่มเกษตรกรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. กลุ่มเกษตรกรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  3. กลุ่มเกษตรกรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  4. หมู่บ้านน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
  5. ศูนย์ข้าว จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับโครงการ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว งานวิจัยนี้ได้นำเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติมาทดสอบในไร่นาจริง และนำผลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงระบบ hardware และ software และศึกษาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น ผลผลิตที่ได้ และวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีการหยอดข้าวอัตโนมัติมาใช้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติขึ้นมา 2 รุ่นเพื่อใช้สำหรับนาแห้ง และนาโคลน ได้มีการทดสอบบนแปลงนาของเกษตรกร ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ สามารถหยอดได้เป็นแถวเป็นแนวในสภาพนาจริง จึงสามารถดูแลแปลงนาได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมอีกด้วย ในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีกำลังมากขึ้น และได้เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในนาข้าวให้มากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร 3 ฉบับร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้วย

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าโดยสเปรย์ไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง

การขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าโดยสเปรย์ไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563

การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน

การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน

ดูทั้งหมด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X