งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การศึกษาการใช้เกมจำลองสถานการณ์ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองน่าน ชุมชนภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนพวงพยอม ชุมชนพญาภู โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนดรุณวิทยา จังหวัดน่าน และ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมืองโซโนะเบะ Nantan city government, Kyoto Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เกมจำลองสถานการณ์ให้เป็นเครื่องมือที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในประเทศไทย
(2) เพื่อพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์ให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในประเทศไทย
(3) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานผ่านการใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเกมจำลองสถานการณ์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (applied research)

ซึ่งเป็นการศึกษาหาแนวทางการนำความรู้ของเกมการจำลองสถานการณ์ (Gaming Simulation: GS) เพื่อนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Management: CBDRM) โดยมีรูปแบบการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งการสำรวจภาคสนาม สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทบทวนเอกสาร ผลของการศึกษา ได้แก่
(1) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เกมจำลองสถานการณ์ในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างเมืองที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วม คือ เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลเมืองปากเกร็ด พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนำเกมจำลองสถานการณ์มาใช้ในบริบทการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย
(2) การออกแบบต้นแบบเกมจำลองสถานการณ์ (Game Prototype) โดยใช้ชื่อเกมว่า “เกมสถานการณ์จำลอง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ” (Community Cooperation Game: A Simulation Game of Community Based Flood Disaster Management) งานวิจัยนี้ได้สรุปแนวทางการออกแบบสร้างเกมจำลองสถานการณ์ สำหรับประเทศไทย โดยสรุปขั้นตอนการออกแบบสร้างเกมจำลองสถานการณ์และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองใช้จริง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย