งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการการศึกษาแนวทางอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร โบสถ์แม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เนื่องในโอกาสครบฉลองครบรอบ 120 ปี (Culvary Church Conservation Project)

โครงการการศึกษาแนวทางอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร โบสถ์แม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เนื่องในโอกาสครบฉลองครบรอบ 120 ปี (Culvary Church Conservation Project)

ดำเนินโครงการโดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับคณะกรรมการโบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) และชุมชน

เกี่ยวกับโครงการ:

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจ จดบันทึก และวินิจฉัยสภาพอาคาร
 2. เพื่อศึกษาการใช้งานอาคารทั้งในอดีตและในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้งานอาคารในอนาคต
 3. เพื่อประเมินคุณค่าของอาคารและบริเวณโดยรอบตามเกณฑ์ และกระบวนการประเมินคุณค่าตามหลักการสากล
 4. เพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคารและ บริเวณโดยรอบเพื่อสนองการใช้งาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 5. เพื่อสรุปการดำเนินการอนุรักษ์ เพื่อเป็นต้นฉบับการอนุรักษ์อาคาร ประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

วิธีการดำเนินงาน

 1. การศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและพัฒนาการของอาคาร
 2. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบูรณะอาคารประวัติศาสตร์
 3. การประเมินคุณค่าความสำคัญ (heritage significance) ความแท้ (authenticity) และ บูรณภาพ (integrity) ของโบสถ์และที่ตั้ง
 4. การสำรวจ รังวัด และเขียนแบบ
 5. การวินิจฉัยสภาพอาคารจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจและเก็บข้อมูล สภาพอาคาร
 6. การประเมินสภาพทางกายภาพ การระบุความสัมพันธ์และการจัดลำดับความวิกฤต ของปัญหา
 7. การวิเคราะห์สรุปผลการประเมินและทำทางเลือกประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการใน การอนุรักษ์
 8. การเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการอนุรักษ์อาคาร และการปรับปรุงการใช้งาน อาคาร
 9. การจัดทำเล่มรายงาน

ผลผลิต

รายงานการประเมินสภาพอาคารโบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ และแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโบสถ์วัดกาลหว่าร์ เพื่อเพิ่มสภาวะน่าสบาย

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การจัดการเหมืองสีเขียว

การจัดการเหมืองสีเขียว

ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การศึกษาการใช้เกมจำลองสถานการณ์ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การศึกษาการใช้เกมจำลองสถานการณ์ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

การจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

การจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X