ARCHIVE

สัมมนา
สัมมนาทางไกล “High-quality development, modernization and policies nexus induced  by the COVID-19”

สัมมนาทางไกล “High-quality development, modernization and policies nexus induced by the COVID-19”

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Global Summit of Woman 2020”

เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Global Summit of Woman 2020”

เชิญร่วมงานสัมมนา Women in Limitless “Space”

เชิญร่วมงานสัมมนา Women in Limitless “Space”

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

สัมมนา “ทักษะการเรียนรู้สำคัญของเด็กไทยที่ต้องไปถึง”

สัมมนา “ทักษะการเรียนรู้สำคัญของเด็กไทยที่ต้องไปถึง”

สัมมนา “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

สัมมนา “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัก เปลี่ยนเมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัก เปลี่ยนเมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ”

สัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 “เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ”

สัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 “เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ”

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

สัมมนาวิชาการเรื่อง Computational Thinking “CODIND”

สัมมนาวิชาการเรื่อง Computational Thinking “CODIND”

สัมมนา เรื่อง “The smarter future of higher education”

สัมมนา เรื่อง “The smarter future of higher education”

สัมมนา ASEAN for Cultural Coexistence:​Challenges and ways to Overcome (อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา)

สัมมนา ASEAN for Cultural Coexistence:​Challenges and ways to Overcome (อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา)

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง  ความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี

สัมมนา “อนาคตพลังงานชีวภาพไทย ภายใต้ (ร่าง) แผนพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทางเลือก AEDP 2018”

สัมมนา “อนาคตพลังงานชีวภาพไทย ภายใต้ (ร่าง) แผนพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทางเลือก AEDP 2018”

สัมมนา “ACS on Campus”

สัมมนา “ACS on Campus”

สัมมนาวิชาการ  “Laboratory Safety Seminar: How to Create Safety Culture in Academic Institute”

สัมมนาวิชาการ  “Laboratory Safety Seminar: How to Create Safety Culture in Academic Institute”

หลักสูตร BALAC จัดสัมมนาเรื่อง “Asian Megacities Seminar”

หลักสูตร BALAC จัดสัมมนาเรื่อง “Asian Megacities Seminar”

สัมมนา “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

สัมมนา “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X