Event List

Tuesday, October 17, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

301478

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

42777

9/26 - 11/30

นิทรรศการ “พระบรมราชูปถัมภก .. แผ่ปกพสกจุฬาฯ”
  • Location: ณ หอประวัติจุฬาฯ อาคารจักรพงษ์
  • Tags: chula

56010

10/3 - 10/31

นิทรรศการ “India@70” Art exhibition

24374

10/17 - 10/19

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

2656