จุฬาฯ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี 2562 ของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การประชุม “เริ่มต้นการวิจัยและสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสของชมรมบาลี – สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้บริหาร Macquarie University ประเทศออสเตรเลียเยือนจุฬาฯ

พิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

มอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์

พิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัย 2562”จุฬาฯ รับเกียรติบัตรรับรองวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 209

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 1

CUVIP Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง “Making SME – University Partnership” 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X