หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor’s Degree

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
Email: bba@chula.ac.th
Website: bba.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/BbaChulalongkornUniversity

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422 to 4
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/isechula

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 7601
Email: learnbsac@gmail.com
Website: www.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac
Facebook: www.facebook.com/BSACChula

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4330
Email: office@cuinda.com
Website: www.cuinda.com
Facebook: www.facebook.com/cuinda

School Of Integrated Innovation Chulalongkorn University

Tel: +66 2218 3137, +668 9682 6282
Email: Admin@inter-bascii-chula.com
Website: http://inter-bascii-chula.com/
Facebook: www.facebook.com/CUBAScii/

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422 to 4
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/isechula/

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4492
Email: info@commde.com
Website: www.commde.com
Facebook: www.facebook.com/CommDe

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

Tel: +66 2218 2215
Email: inter.commarts@chula.ac.th
Website: www.inter.commarts.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/intercommartscu/

FACULTY OF ECONOMICS 

Tel: +66 2218 6195, +66 2218 6197
Email: eba@chula.ac.th
Website: www.eba.econ.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/EBA.Econ

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422 to 4
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/isechula/

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
Email: bba@chula.ac.th
Website: bba.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/BbaChulalongkornUniversity

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4641
Email: balac.chula@gmail.com
Website: www.arts.chula.ac.th/~balac
Facebook: www.facebook.com/officialbalacchula/

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422 to 4
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/isechula/

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 6422 to 4
Website: https://pgschula.org/
Facebook: https://www.facebook.com/PGS.Chula/

FACULTY OF PSYCHOLOGY

Tel: +66 2218 1189, +66 2218 1197
Email: jipp.cu@gmail.com
Website: jippcuuq.wixsite.com/jipp

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422 to 4
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/isechula

Master’s Degree

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4370 to 1
Email: cumarch@gmail.cominfo@imarchcu.com
Website: www.imarch-chula.com

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3851
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/programs/emba
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3851
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/programs/mba
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS

Tel: +66 2218 3851, +66 2218 3857
Email:SCE@sasin.edu
Website:  www.sasin.edu/sce
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6215, +66 2218 6296
Email: mabe@chula.ac.th
Website: www.mabe.econ.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/mabe.econchula

FACULTY OF LAW

Tel: +66 2218 2017 ext. 516
Email: llmbusinesslaw@chula.ac.th
Website: www.law.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ll.m.businesslawchula/

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475 Ext. 15
Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=52
Facebook: www.facebook.com/grad.md.chula

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3215
Email: macm_inter@hotmail.com
Website: www.macm.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/MACMCHULA/

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6804, +666 4983 4495
Email: cuse.chula@gmail.com
Website: cuse.eng.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CuseWmg/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4658, +66 2218 4660
Email: eil.office@gmail.com
Website: www.eil.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/EILChula/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 8132 to 3
Email: eds@chula.ac.th, eds2023.cu@gmail.com
Website: www.eds.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ChulaEDS/

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 8664, +66 2218 9016
Email: esthetic.implant.chula@gmail.com
Website: www.estheticchula.com
Facebook: www.facebook.com/estheticimplantchula

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3924, +66 2218 3927
Email: maeus@chula.ac.th
Website: www.maeus.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/maeus.chulalongkornu

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5674 to 5
Email: msfin@cbs.chula.ac.th
Website: www.msfin.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/MSFchula/

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5674 to 5
Email: mfe@cbs.chula.ac.th, mfe@acc.chula.ac.th
Website: www.mfe.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/pg/Financial-Engineering-Chulalongkorn-University

FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 1116 to 7
Email: admin.ahs@chula.ac.th , nutrition.dietetics.chula@gmail.com
Website: www.nd.ahs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/NutritionDietetics.CU/

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5515 to 6
Email: chulafood@gmail.com
Website: foodtech.sc.chula.ac.th

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6925
Email: falan.s@chula.ac.th
Website: www.mining.eng.chula.ac.th/master-degree/

 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 7225, +668 1005 7185
Email: admin-mag@chula.ac.th
Website: www.mag.polsci.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/magchula/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3952 to 3
Email: hsm@chula.ac.th
Website: www.hsm.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/IPHSM/

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4663
Email: healthdev@chula.ac.th
Website: www.msc-healthdevelop.org
Facebook: www.facebook.com/grad.md.chula

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6298
Email: mschecon@chula.ac.th
Website: www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/ms-health/

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS

Tel: +66 2218 3850 to 1, +66 2218 3856 to 7
Email: admissions@sasin.edu
Website:  www.sasin.edu/what-we-offer/
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS

Tel: +66 2218 3851
Email: admissions@sasin.edu
Website:  www.sasin.edu/what-we-offer/
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4813
Email: libsci@chula.ac.th
Website: www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/
Facebook: www.facebook.com/libsciCU/

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5912 to 3, +668 4555 6087
Email: mmchula@cbs.chula.ac.th
Website: mmchula.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/mmchula
Twitter: twitter.com/mmchula

 

 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 7313
Email: MAIDSChula@gmail.com
Website: www.maids-chula.org
Facebook: www.facebook.com/MAIDSGRIDChula/

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6295, +66 2218 6218
Email: ief@chula.ac.th, maiefcu@yahoo.com
Website: www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/maief/
Facebook: www.facebook.com/maiefcu

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3960, +668 4550 1595
Email: krs@chula.ac.th
Website: www.koreanstudiescu.com
Facebook: www.facebook.com/MA-Korean-Studies-CU-194220277300198/

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6227, +66 2652 5388
Email: hrm@chula.ac.th
Website: www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/mahr/
Facebook: www.facebook.com/MAHRChula

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ppcacademic/

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th/web/
Facebook: www.facebook.com/ppcacademic/

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5524, +66 2218 5526
Email: mscpetrolgeo@gmail.com, malee.msit04@gmail.com
Website: www.cupetrogeoscience.com
Facebook: www.facebook.com/PetroGeoscience/

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8453
Email: pharscitech@pharm.chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th/pharscitech/
Facebook: www.facebook.com/pharscitechchula/

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ppcacademic/

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CPHSPage/

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CPHSPage/

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8335, +66 2218 8386
Email: puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com
Website: www.pharm.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/PharmCUGrad/

 

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 218 3104 to 5
Email: seachula@gmail.com
Website: www.seachula.com
Facebook: www.facebook.com/seachula/

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

Tel: +66 2218 2215
Email: inter.commarts@chula.ac.th
Website: www.inter.commarts.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/intercommartscu/

FACULTY OF EDUCATION

Tel: +66 2218 2565, +66 2218 2597 ext. 8143
Email: TEFL.Chula@gmail.com
Website: www.edu.chula.ac.th/TEFL

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4441
Email: cuurp.mus@gmail.com
Website: www.cuurp.org/courses-apply/msc-urban-strategies/
Facebook: www.facebook.com/urbanchula/

FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

Tel: +66 2218 9675
Email: Vet@chula.ac.th
Website:  www.vet.chula.ac.th

Doctoral Degree

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475,  +66 2256 4663 Ext.14
Email: gradmedcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=51
Facebook: www.facebook.com/grad.md.chula

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3851, +66 2218 3861 to 62
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/programs/phd
Facebook: www.facebook.com/sasinschoolofmanagement/

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218-5876, +668 1371 6810
Email: dba@acc.chula.ac.th, phd_cbs@cbs.chula.ac.th
Website: dba.acc.chula.ac.th/dba/
Facebook: www.facebook.com/dba.chula.7

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6337
Email: info@eng.chula.ac.th
Website: www.eng.chula.ac.th/en/

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475 ext. 15
Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/index.php
Facebook: www.facebook.com/grad.md.chula

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 9016, +66 2218 9021
Email: graddentcu@gmail.com
Website: www.dent.chula.ac.th/grad/index.php
Facebook: www.facebook.com/Graddentcuoffice-907775075934590/

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6217
Email: phdecon@chula.ac.th
Website: www.phd.econ.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/PhDeconomics.chula

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4658, +66 2218 4660
Email: eil.office@gmail.com
Website: www.eil.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/EILChula/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 8132 to 3
Email: eds@chula.ac.th, eds2023.cu@gmail.com
Website: www.eds.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ChulaEDS/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3924, +66 2218 3927
Email: maeus@chula.ac.th
Website: www.maeus.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/maeus.chulalongkornu

FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 1116 to 7
Email: admin.ahs@chula.ac.th , nutrition.dietetics.chula@gmail.com
Website: www.nd.ahs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/NutritionDietetics.CU/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3952 to 3
Email: hsm@chula.ac.th
Website: www.hsm.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/IPHSM

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4817, +66 2218 4810
Email: libsci@chula.ac.th
Website: www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/
Facebook: www.facebook.com/libsciCU/

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5715 to 6
Email: phd_cbs@cbs.chula.ac.th
Website: it.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/it.acc.chula

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 7313
Email: applications.maids@gmail.com
Website:  www.maids-chula.org/grid-phd
Facebook: www.facebook.com/MAIDSGRIDChula

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 7423 to 4
Email: culogistics@hotmail.com
Website: www.logistics.grad.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CULSM/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2256 4132, +66 2256 4474 ext.114
Email:  Nattiya.H@chula.ac.thgrad.medmicro@gmail.com
Website: www.medmicro.grad.chula.ac.th/

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475, +66 2256 4663 Ext. 16
Email: medical.sciences.cu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=2
Facebook: www.facebook.com/grad.md.chula

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5070 to 71
Email: Rungaroon.W@chula.ac.th
Website: www.micro.sc.chula.ac.th/index.php/en/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4231
Email: Suladda.P@chula.ac.th
Website: www.nanosci.grad.chula.ac.th/

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 9016, +66 2218 9021
Email: graddentcu@gmail.com
Website: www.dent.chula.ac.th/grad/doctoral-degree.php
Facebook: www.facebook.com/Graddentcuoffice-907775075934590/

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 9016, +66 2218 9021
Email: graddentcu@gmail.com
Website: www.dent.chula.ac.th/grad/doctoral-degree.php
Facebook: www.facebook.com/Graddentcuoffice-907775075934590/

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ppcchula

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8403
Email: thitima.pe@pharm.chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8453
Email: pharscitech@pharm.chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th/pharscitech/

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ppcchula

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CPHSPage/

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/CPHSPage/

COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5876
Email: phdquant@cbs.chula.ac.thphd_cbs@cbs.chula.ac.th
Website: http://quant.cbs.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8335
Email: puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com
Website: www.pharm.chula.ac.th

FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

Tel: +66 2218 9675
Email: Vet@chula.ac.th
Website: www.vet.chula.ac.th/vet2018/src/academics/phd_vet_science_tech.pdf

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X