การสมัคร

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor’s Degree

 • 1. Accounting

  การบัญชี

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
  Email: bba@chula.ac.th
  Website: bba.acc.chula.ac.th

 • 2. Aerospace Engineering

  วิศวกรรมอากาศยาน

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6422
  Email: ise@chula.ac.th
  Website: www.ise.eng.chula.ac.th

 • 3. Applied Chemistry

  เคมีประยุกต์

  FACULTY OF SCIENCE

  Tel: +66 2218 7601
  Email: learnbsac@gmail.com
  Website: www.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac
  Facebook: www.facebook.com/BSACChula

 • 4. Architectural Design

  การออกแบบสถาปัตยกรรม

  FACULTY OF ARCHITECTURE

  Tel: +66 2218 4330 - 1
  Email: contact@cuinda.com
  Website: www.cuinda.com

 • 5. Arts and Science in Integrated Innovation

  นวัตกรรมบูรณาการ

  School Of Integrated Innovation Chulalongkorn University

  Tel: +66 2218 3106, +66 8 7067 6734
  Email: Admin@inter-bascii-chula.com
  Website: http://inter-bascii-chula.com/

 • 6. Automotive Design and Manufacturing Engineering

  วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6422
  Email: ise@chula.ac.th
  Website: www.ise.eng.chula.ac.th

 • 7. Communication Design

  การออกแบบนิเทศศิลป์

  FACULTY OF ARCHITECTURE

  Tel: +66 2218 4492
  Email: info@commde.com
  Website: www.commde.com

 • 8. Communication Management

  การจัดการการสื่อสาร

  FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  Tel: +66 2218 2215
  Email: inter.commarts@chula.ac.th
  Website: www.inter.commarts.chula.ac.th

 • 9. Economics

  เศรษฐศาสตร์

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6195, +66 2218 6197
  Email: eba@chula.ac.th
  Website: www.eba.econ.chula.ac.th
  Facebook: www.facebook.com/EBA.Econ

 • 10. Information and Communication Engineering

  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6422
  Email: ise@chula.ac.th
  Website: www.ise.eng.chula.ac.th

 • 11. International Business Management

  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
  Email: bba@chula.ac.th
  Website: bba.acc.chula.ac.th

 • 12. Language and Culture

  ภาษาและวัฒนธรรม

  FACULTY OF ARTS

  Tel: +66 2218 4641
  Email: balac.chula@gmail.com
  Website: www.arts.chula.ac.th/~balac

 • 13. Nano-Engineering

  วิศวกรรมนาโน

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6422
  Email: ise@chula.ac.th
  Website: www.ise.eng.chula.ac.th

 • 14. Psychological Science

  วิทยาศาสตร์จิตวิทยา

  FACULTY OF PSYCHOLOGY

  Tel: +66 2218 1189
  Email: jipp.cu@gmail.com
  Website: www.psy.chula.ac.th/JIPP

Master’s Degree

 • 1. Architectural Design

  การออกแบบสถาปัตยกรรม

  FACULTY OF ARCHITECTURE

  Tel: +66 2218 4370 - 1
  Email: cumarch@gmail.com
  Website: pioneer.netserv.chula.ac.th/~ivorapat/imarch_files/home.htm

 • 2. Business Administration (Executive)

  บริหารธุรกิจ

  SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Tel: +66 2218 3850 - 1
  Email: admissions@sasin.edu
  Website: www.sasin.edu/programs/emba

 • 3. Business and Managerial Economics

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6215, +66 2218 6296
  Email: mabe@chula.ac.th
  Website: www.mabe.econ.chula.ac.th
  Facebook: www.facebook.com/mabe.econchula

 • 4. Business Law

  กฎหมายธุรกิจ

  FACULTY OF LAW

  Tel: +66 2218 2017 ext. 516
  Email: llmbusinesslaw@chula.ac.th
  Website: www.law.chula.ac.th

 • 5. Clinical Sciences

  เวชศาสตร์คลินิก

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com
  Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=52

 • 6. Computer Science and Information Technology

  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  FACULTY OF SCIENCE

  Tel: +66 2218 5469, +66 2218 5221
  Email: peraphon.s@chula.ac.th
  Website: www.math.sc.chula.ac.th/cs/

 • 7. Cultural Management

  การจัดการทางวัฒนธรรม

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 3215
  Email: macm_interi@hotmail.com
  Website: www.macm.grad.chula.ac.th

 • 8. Engineering Management

  การจัดการทางวิศวกรรม

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6803 - 05
  Email: cuse.chula@gmail.com
  Website: cuse.eng.chula.ac.th

 • 9. English as an International Language

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 4658, +66 2218 4660
  Email: eil.office@gmail.com
  Website: www.eil.grad.chula.ac.th

 • 10. Environment, Development and Sustainability

  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 8132 - 3
  Email: eds2023.cu@gmail.com
  Website: www.eds.grad.chula.ac.th

 • 11. Esthetic Restorative and Implant Dentistry

  ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

  FACULTY OF DENTISTRY

  Tel: +66 2218 8663, +66 2218 8664
  Email: esthetic.implant.chula@gmail.com
  Website: www.estheticchula.com
  Facebook: www.facebook.com/estheticimplantchula

 • 12. European Studies

  ยุโรปศึกษา

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 3924 - 5
  Email: maeus@chula.ac.th
  Website: www.maeus.grad.chula.ac.th

 • 13. Finance

  การเงิน (ภาษาอังกฤษ)

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5674
  Email: msfin@cbs.chula.ac.th
  Website: www.msfin.acc.chula.ac.th

 • 14. Financial Engineering

  วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5674 - 5
  Email: mfe@cbs.chula.ac.th, mfe@acc.chula.ac.th
  Website: www.mfe.acc.chula.ac.th

 • 15. Flexible MBA

  บริหารธุรกิจ

  SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Tel: +66 2218 3850 - 1
  Email: admissions@sasin.edu
  Website: www.sasin.edu/programs/mba

 • 16. Food and Nutrition

  อาหารและโภชนาการ

  FACULTY OF ALIED HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 1116, +66 2218 1099
  Email: sirichai.a@chula.ac.th
  Website: www.nd.ahs.chula.ac.th

 • 17. Food Science and Technology

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

  FACULTY OF SCIENCE

  Tel: +66 2218 5515 - 6, +66 2218 5518
  Email: chaleeda.b@chula.ac.th
  Website: foodtech.sc.chula.ac.th

 • 18. Georesorces and Petroleum Engineer

  วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6919, +66 2218 6925
  Email: falan.s@chula.ac.th, mn-pe@chula.ac.th
  Website: www.mining.eng.chula.ac.th

 • 19. Governance

  ธรรมาภิบาล

  FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

  Tel: +66 2218 7225
  Email: admin-mag@chula.ac.th
  Website: www.mag.polsci.chula.ac.th
  Facebook: www.facebook.com/magchula/

 • 20. Hazardous Substance and Environmental Management

  การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 4162
  Email: hsm@chula.ac.th
  Website: www.hsm.chula.ac.th

 • 21. Health Development

  การพัฒนาสุขภาพ

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: healthdev@chula.ac.th
  Website: grad.md.chula.ac.th

 • 22. Health Economics and Health Care Management

  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการจัดการบริการสุขภาพ

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6298
  Email: mschecon@chula.ac.th
  Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/msc-health

 • 23. International Business Management

  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5912, +66 2218 5913, +668 4555 6087
  Email: mmchula@cbs.chula.ac.th
  Website: mmchula.acc.chula.ac.th
  Facebook: www.facebook.com/mmchula
  Twitter: twitter.com/mmchula

 • 24. International Development Studies

  การพัฒนาระหว่างประเทศ

  FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

  Tel: +66 2218 7313
  Email: MAIDSChula@gmail.com
  Website: www.maids-chula.org

 • 25. International Economics and Finance

  เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6295, +66 2218 6218
  Email: ief@chula.ac.th, maiefcu@yahoo.com
  Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/ma-inter-econ
  Facebook: www.facebook.com/maiefcu

 • 26. Korean Studies

  เกาหลีศึกษา

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 3960
  Email: krs@chula.ac.th
  Website: www.koreanstudiescu.com
  Facebook: www.facebook.com/MA-Korean-Studies-CU-194220277300198/

 • 27. Labour Economics and Human Resource Management

  เศรษฐศาสตร์แรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6227
  Email: hrm@chula.ac.th
  Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/ma-hr
  Facebook: www.facebook.com/MAHRChula

 • 28. Medical Sciences

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: medical.sciences.cu@gmail.com
  Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=53

 • 29. Petrochemical Technology

  เทคโนโลยีปิโตรเคมี

  THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

  Tel: +66 2218 4116
  Email: ppcacademic@chula.ac.th
  Website: www.ppc.chula.ac.th

 • 30. Petroleum Geoscience

  ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

  FACULTY OF SCIENCE

  Tel: +66 2218 5524, +66 2218 5526
  Email: joe_lambiase@yahoo.com, malee.msit04@gmail.com
  Website: www.cupetrogeoscience.com

 • 31. Petroleum Technology

  เทคโนโลยีปิโตรเลียม

  THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

  Tel: +66 2218 4116
  Email: ppcacademic@chula.ac.th
  Website: www.ppc.chula.ac.th

 • 32. Pharmaceutical Technology

  เทคโนโลยีเภสัชกรรม

  FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

  Tel: +66 2218 8285
  Email: phartechno@chula.ac.th
  Website: www.pharm.chula.ac.th/interphartech

 • 33. Polymer Science

  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

  THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

  Tel: +66 2218 4116
  Email: ppcacademic@chula.ac.th
  Website: www.ppc.chula.ac.th

 • 34. Public Health

  สาธารณสุขศาสตร์

  COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
  Email: academic_cphs@chula.ac.th
  Website: www.cphs.chula.ac.th

 • 35. Public Health Sciences

  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
  Email: academic_cphs@chula.ac.th
  Website: www.cphs.chula.ac.th

 • 36. Social and Administrative Pharmacy

  เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

  FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

  Tel: +66 2218 8335, +66 2218 8386
  Email: tigpuree@gmail.com
  Website: www.pharm.chula.ac.th

 • 37. Southeast Asian Studies

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 9848
  Email: seachula@gmail.com
  Website: www.seachula.com

 • 38. Strategic Communication Management

  การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  Tel: +66 2218 2215
  Email: inter.commarts@chula.ac.th
  Website: www.inter.commarts.chula.ac.th

 • 39. Teaching English as a Foreign Language

  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  FACULTY OF EDUCATION

  Tel: +66 2218 2565 - 97 ext. 8140
  Email: TEFL.Chula@gmail.com
  Website: www.edu.chula.ac.th/TEFL

 • 40. Thai Studies

  ไทยศึกษา

  FACULTY OF ARTS

  Tel: +66 2218 4862
  Email: thaistudies_chula@hotmail.com
  Website: www.arts.chula.ac.th/international/thai

Doctoral Degree

 • 1. Biomedical Sciences and Biotechnology

  ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: gradmedcu@gmail.com
  Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=51

 • 2. Business Administration

  การบริหารธุรกิจ

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218-5876, +668 1371 6810
  Email: dba@cbs.chula.ac.th
  Website: www.cbs.chula.ac.th

 • 3. Business Administration

  บริหารธุรกิจ

  SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Tel: +66 2218 3851, +66 2218 3861 - 62
  Email: admissions@sasin.edu
  Website: www.sasin.edu/what-we-offer/

 • 4. Civil Engineering

  วิศวกรรมโยธา

  FACULTY OF ENGINEERING

  Tel: +66 2218 6460 - 63
  Email: e20fpz@hotmail.com
  Website: www.eng.chula.ac.th

 • 5. Clinical Sciences

  เวชศาสตร์คลินิก

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com 
  Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=49

 • 6. Computer Science and Information Technology

  วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  FACULTY OF SCIENCE

  Tel: +66 2218-5469, +66 2218-5221
  Email: peraphon.s@chula.ac.th
  Website: www.math.sc.chula.ac.th/cs/

 • 7. Dental Public Health

  ทันตสาธารณสุข

  FACULTY OF DENTISTRY

  Tel: +66 2218 8543
  Email: graddentcu@gmail.com
  Website: www.dent.chula.ac.th/graden/index.php

 • 8. Economics

  เศรษฐศาสตร์

  FACULTY OF ECONOMICS

  Tel: +66 2218 6217
  Email: phdecon@chula.ac.th
  Website: www.phd.econ.chula.ac.th

 • 9. English as an International Language

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 4658, +66 2218-4660
  Email: eil.office@gmail.com
  Website: www.eil.grad.chula.ac.th

 • 10. Environment, Development and Sustainability

  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 8132 - 3
  Email: eds2023.cu@gmail.com
  Website: www.eds.grad.chula.ac.th

 • 11. European Studies

  ยุโรปศึกษา

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 3924 - 5
  Email: maeus@chula.ac.th
  Website: www.maeus.grad.chula.ac.th

 • 12. Food and Nutrition

  อาหารและโภชนาการ

  FACULTY OF ALIED HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 1116
  Email: sirichai.a@chula.ac.th
  Website: www.nd.ahs.chula.ac.th

 • 13. Hazardous Substance and Environmental Management

  การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 4162
  Email: hsm@chula.ac.th
  Website: www.hsm.chula.ac.th

 • 14. Information Technology in Business

  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

  FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

  Tel: +66 2218 5715 - 6
  Email: suthisa@cbs.chula.ac.th
  Website: it.acc.chula.ac.th

 • 15. Logistics Management

  การจัดการด้านโลจิสติกส์

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 7423 - 4
  Email: culogistics@hotmail.com
  Website: www.logistics.grad.chula.ac.th

 • 16. Medical Sciences

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  FACULTY OF MEDICINE

  Tel: +66 2256 4475
  Email: gradmedcu@gmail.com
  Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=2

 • 17. Nanoscience and Technology

  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

  GRADUATE SCHOOL

  Tel: +66 2218 3502 - 5, +66 2218 4235
  Email: poupee-84@hotmail.com
  Website: www.nano.chula.ac.th

 • 18. Nursing Science

  พยาบาลศาสตร์

  FACULTY OF NURSING

  Tel: +66 2218 1131
  Email: foncu@chula.ac.th
  Website: www.nurs.chula.ac.th 

 • 19. Petrochemical Technology

  เทคโนโลยีปิโตรเคมี

  THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

  Tel: +66 2218 4116, +66 2218 4113
  Email: petro@chula.ac.th
  Website: www.ppc.chula.ac.th

 • 20. Pharmaceutical Care

  การบริบาลทางเภสัชกรรม

  FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

  Tel: +66 2218 8403
  Email: thitima.pe@pharm.chula.ac.th
  Website: www.pharm.chula.ac.th

 • 21. Pharmaceutical Technology

  เทคโนโลยีเภสัชกรรม

  FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

  Tel: +66 2218 8285
  Email: phartechno@chula.ac.th
  Website: www.pharm.chula.ac.th/interphartech

 • 22. Polymer Science

  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

  THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

  Tel: +66 2218 4116, +66 2218 4113
  Email: petro@chula.ac.th
  Website: www.ppc.chula.ac.th

 • 23. Public Health

  สาธารณสุขศาสตร์

  COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
  Email: academic_cphs@chula.ac.th
  Website: www.cphs.chula.ac.th

 • 24. Public Health Sciences

  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

  Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
  Email: academic_cphs@chula.ac.th
  Website: www.cphs.chula.ac.th

 • 25. Social and Administrative Pharmacy

  เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

  FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

  Tel: +66 2218 8335, +66 2218 8386
  Email: tigpuree@gmail.com
  Website: www.pharm.chula.ac.th

 • 26. Thai Studies

  ไทยศึกษา

  FACULTY OF ARTS

  Tel: +66 2218 4862
  Email: thaistudies_chula@hotmail.com
  Website: www.arts.chula.ac.th/international/thai

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X